Login Details

User ID:
Password :
Captcha:
  Reload Captcha
 
खाजगी व्यवस्थापनातील मुलाखतीसह पर्याय निवडलेल्या इ. ६ वी ते इ. १२ वी या गटातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर मुलाखतीसाठी शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी दि.२/९/२०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.